Цена за сохранение капитализма непомерно высока · Родина на Неве